ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES (GDPR)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo s Vašimi údaji pracuje?


Správcem Vašich údajů je společnost Odonata Spirit s.r.o., se sídlem Ortenovo náměstí 931/33,
170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 268 81 951, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C
117820 (Správce).


Správce můžete kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na info@odonata.cz.
Správce upozorňuje na to, že je tzv. společným správcem se společností Trisbee s.r.o., se sídlem
K Červenému vrchu 678/1, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČO: 047 75 660 (dále jen „Trisbee
s.r.o.“). Více informací včetně všeobecných obchodních podmínek a zásad zpracování osobních
údajů naleznete na https://www.boomevents.org/cs. (Pozn. Správce je zde označován jako
„Organizátor“.)


Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Zpracovávány jsou osobní údaje, které vyplníte v rámci objednávkového formuláře, tj. jméno,
příjmení, email, telefonní číslo, IP adresa zařízení. V případě, kdy si uživatel vytvoří uživatelský
účet v rámci webových stránek Trisbee s.r.o. uvedených výše, pak jsou zpracovávány tyto osobní
údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, fotografie (pokud ji uživatel nahraje) a IP adresa
zařízení.
Proč s Vašimi údaji Správce pracuje, o jaké osobní údaje se jedná a co ho k tomu
opravňuje?
(1) Poskytování služeb spojených s provozem platformy.
S Vašimi údaji Správce pracuje zejména v souvislosti s nabízením a realizací kurzů osobního
rozvoje, které nabízejí jednotliví lektoři v rámci platformy Správce na webové adrese
https://www.odonata.cz (dále jen „platforma“), k ověření totožnosti za účelem umožnění účasti
na kurzu.
(2) Plnění právních povinností.
Vaše údaje Správce zpracovává při plnění právních povinností, které upravují daňové a účetní
zákony.
(3) Ochrana oprávněných zájmů Správce.
Vaše údaje a údaje o Vašem používání služeb platformy může Správce v případě sporu použít na
ochranu svých práv a v případě Vašeho souhlasu také k zasílání newsletterů a obdobných
novinek.
Jak dlouho bude Správce s Vašimi údaji pracovat?
Vaše údaje bude Správce zpracovávat po dobu poskytování služeb (v případě nákupu vstupenky
na některý kurz lektora, za účelem evidence počtu účastníků a kontaktů na nich a dále v případě
souhlasu účastníků k zasílání newsletteru po dobu trvání souhlasu), a poté po dobu stanovenou
příslušnými právními předpisy (zpravidla 10 let).
Komu může Správce Vaše údaje předat?

Vaše údaje mohou být předány zaměstnancům Správce a případně dalším zpracovatelům na
základě smlouvy s nimi, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelů zpracování a
za účelem poskytování služeb.
Vaše práva
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních
údajů. V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména
GDPR – můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými
Vašimi konkrétními údaji Správce pracuje a jak s nimi pracuje), omezení zpracování Vašich údajů
a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky). Dále můžete
vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění
jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedené emailové adresy. Pokud
byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů Správce porušuje právní předpisy,
můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, webová stránka: https://www.uoou.cz.
Námitky proti zpracování
Můžete podat námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, které Správce následně
omezí, pokud neprokáže závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.
Další informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou dostupné u druhého správce –
společnosti Trisbee s.r.o. zde: https://www.boomevents.org/cs/terms1.

COOKIES
Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou datové soubory umísťované do paměti Vašeho prohlížeče nebo zařízení při
prohlížení webové stránky. V prohlížeči jsou ukládány webovými stránkami, které navštěvujete.
Jsou důležité pro některé funkce webových stránek. Díky cookies si stránky nebo aplikace mohou
také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod,
proč cookies používáme.
Cookies lze rozdělit na dvě kategorie:
1) Krátkodobé (zůstávají ve Vašem prohlížeči či zařízení do zavření Vašeho prohlížeče nebo
aplikace, poté se vymažou).
2) Dlouhodobé (zůstávají uloženy v prohlížeči či zařízení dlouhou dobu nebo dokud je
ručně neodstraníte). Podle těchto cookies lze identifikovat zařízení uživatele při
opětovném spuštění webového prohlížeče či aplikace.
Cookies lze dále rozdělit na tyto kategorie:
A) Cookies první strany (nejčastěji slouží k zajištění funkčnosti webu či aplikace).
B) Cookies třetích stran (nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí apod).
Jaké cookies využíváme?
Využíváme především technické cookies (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro
základní fungování webových stránek.
Dále využíváme zejména nástroje společnosti Google, jako např. Google Analytics, Google
Adwords, Google Tag Manager (první strany, dlouhodobé) – tyto nástroje používáme pro

získávání dat a vytváření statistik, abychom mohli naše služby uživatelům lépe přizpůsobit. Data
jsou v anonymní podobě, která neumožňuje Vaši identifikaci.
Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o Vašem chování –
stačí si tak nastavit váš prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho
oprávněného zájmu námitku, a to e-mailem na info@odonata.cz.Vaši námitku vyřídíme bez
zbytečného odkladu, maximálně do 1 měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto
lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bychom
Vás informovali.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu,
nemůžeme vám pak nicméně zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webu.
Cookies nikdy nejsou používána k osobní identifikaci uživatelů, a nikdy do nich neumisťujeme
citlivá nebo osobní data.
Proč cookies používáme?
1) Za účelem zajištění plné funkčnosti webových stránek
2) Za účelem usnadnění prohlížení našich webových stránek
3) Z důvodu oprávněného zájmu – měříme návštěvnost a děláme si statistiky což nám
umožňuje zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu
4) Za účelem přizpůsobení reklamních a marketingových sdělení.
Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k našim souborům cookies a podobným
technologiím, máme zavedena bezpečnostní opatření všude, kde je to zapotřebí.
Veškeré osobní údaje, které pomocí těchto technologií shromažďujeme a uchováváme pro výše
uvedené kategorie 2) – 4) jsou zpracovávány s Vaším souhlasem, v rámci jednoznačného sdělení
zobrazeného na našich webových stránkách při Vaší první návštěvě. Tento souhlas je možné
odvolat v nastavení Vašeho prohlížeče nebo na info@odonata.cz.
Jak lze upravit využívání cookies?
Všechny cookies, které už na Vašem zařízení jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také
nabízí možnost blokace umisťování cookies na Vaše zařízení, v takovém případě ale mějte na
paměti, že blokace nebo deaktivace souborů cookies může to mít nepříznivý dopad na váš
celkový zážitek při prohlížení webu.
Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?
Data z cookies pro měření návštěvnosti a fungování webu nebo aplikace jsou uchovány pouze na
dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a dále pro statistiku. Jednotlivé doby uchovávání a
zpracování cookies (včetně marketingových) se řídí obchodními podmínkami konkrétní služby
(viz dále).
Kdo má k údajům z cookies přístup?
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
1) Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
2) Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
3) Google Tag Manager, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

4) Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 –
Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
5) Facebook, společnost se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States
Cookies soubory jsou zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s
osobními údaji.
Tyto zásady nabývají účinnosti od 1.11.2023.